ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
23

• ชาย
37

• หญิง
50

รวม
110


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
19

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
53


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
3

• แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
3

• แผนกวิชาช่างยนต์
10

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
3

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
10

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
6

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานทะเบียน
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
9

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานกองทุนการศึกษา
20

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานปกครอง
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)
12

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
3

• งานอาคารสถานที่ (พนักงานบริการ)
1

• งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)
5

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสหรัฐ สีมานนท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายบัญชา รัตนพฤกษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายณัฐธีร์ ธีรธนาวิโรจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวอรัญญา สายหมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายชุภามิตร ทะนันไธสง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกนายสุกิจ อาจปักษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอนายฉะอ้อน ตันเจริญรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางกรุณา สมจิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายปริญญา แสงทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)
ครู ชำนาญการนางปาริชาติ ไผ่ล้อม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุวภัทร ขวัญสด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพีรวัตร คงสาคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ครูนางสาวพริมา สายะสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครู แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนไช้
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมภพ นาคโขนง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวพรรณวรท นำพวก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายณัฎฐกร คำโทน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางราตรี เจริญรูป
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครู แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างานนางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษานางอุบล สมาภาคย์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษานายณัฐพงษ์ แสงมีศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวโสภา เย็นสรง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษนางพัชรินทร์ จันทรสุข
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ครู ชำนาญการพิเศษนายมงคล ชุมทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายอนุชิต แสวงกิจ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายสุทัศน์ แสงยันต์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางจันจิรา คงสาคร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวเพชรินทร์ กล่อมวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายคมสัน บัวโพธิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางภัทรา ผงกุลา
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนายนที คุ้มปิยะผล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนายกัมปนาท ทองพิกุล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสุกฤษฏิ์ รอดทวีผล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษานายปิติ จอนใจตรง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยดวงหทัย ประทุม
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยจันทร์จิรา ใจดำ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วยนายนภัทร พันฤทธิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)
ครูผู้ช่วยนางสาวนิภาวรรณ เวสกุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนายสิรภพ มณีพันธุ์ชาติ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายณัฐวุฒิ ค่าไทยสง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จุฑามาศ จันทรสุข
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายธวัชชัย อินทเสน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษนายทศพร จันทรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนายสามารถ ค้วนเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวศุภร ชินะเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการนายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการ
ครูนางสาวชุติมา กำนิจอุย
ครู แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ครูผู้ช่วยวรรณนภา เวชการ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจเขมจิรา โปร่งฟ้า
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)เอนกพงศ์ ทองศรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (สายการสอน)นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายจักรพันธ์ รักมีศรี
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (ปฏิบัติการ)นางสัจจา เดชจินดา
พนักงานราชการ (ปฏิบัติการ) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร
ลูกจ้างประจำนายจารุ โม่มาลา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่ (พนักงานบริการ)
ครูพิเศษสอนอัครวัฒน์ พุฒเครือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)นายรักชาติ เงียบกิ่ง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสาวิตรี บุญทรง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสุวัฒชัย มะใบ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายคุณกร สีลาเนียม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)นางสาวมนทิรา ทองคำ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาบุญยานุช สนิทนาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)นางสาวสุพร พลการ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวยุวดี โพแก้ว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิจิตรา แปดทิศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินเจษฎา อินจีน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวเกศรินทร์ อ่อนแช่ม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการนางณญาดา น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินนางวริศรา โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางพิจิตร จอกลอย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครองนางสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษตามนโยบาย งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษานางสาวสุดาทิพย์ คงทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนางสาวจิราพร จุ้ยเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานความร่วมมือนางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกองทุนการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสุขุมาลย์ คุ้มปิยะผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชีนางสาวนุชนาฏ ผลกาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนนางสาวธิติมา ธรรมจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางจุไรรัตน์ แสงทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอนนายภาณุพงศ์ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาบัณฑิตนางสาวลฎาภา ปานตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนางสาววรรณวิภา ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาววิลาวัลย์ บัวน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนางสาวบุญยวีร์ เฮงจันทร์จารุจิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายธีรยุทธ เกษทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นางสาวอาทิมา จันทร์กล่อม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ลูกจ้างอัตราจ้างนายชัยพร ทองกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นายถนอม บัวน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นายสมชาย แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นายโกศล มิตรพิทักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นางจรรยา พุ่มเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวผุสชา ภูมิวัตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษานางสาวธัญพร กันยา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาว กีรติ โกสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)
ครู
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษตามนโยบายนายจิตติธรรม สมใจเพ็ง
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษตามนโยบาย งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)นายวีระพงษ์ แทนโป
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษตามนโยบาย งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)