ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
22

• ชาย
34

• หญิง
46

รวม
102


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
18

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
47


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
3

• แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
3

• แผนกวิชาช่างยนต์
10

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
3

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
6

• งานทะเบียน
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานกองทุนการศึกษา
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานปกครอง
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)
2

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
2

• งานอาคารสถานที่ (พนักงานบริการ)
1

• งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)
5

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสหรัฐ สีมานนท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายณัฐธีร์ ธีรธนาวิโรจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวอรัญญา สายหมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายชุภามิตร ทะนันไธสง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายบัญชา รัตนพฤกษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกนายสุกิจ อาจปักษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอนายฉะอ้อน ตันเจริญรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวศุภร ชินะเกตุ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางกรุณา สมจิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสันต์ น่วมทนงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ครู ชำนาญการนายปริญญา แสงทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนางปาริชาติ ไผ่ล้อม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุวภัทร ขวัญสด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ครูพีรวัตร คงสาคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวพริมา สายะสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครู แผนกวิชาการโรงแรม
ครูว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนไช้
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมภพ นาคโขนง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ดวงหทัย ประทุม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ช่วยนางสาวพรรณวรท นำพวก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนางราตรี เจริญรูป
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครู แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างานนางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอนางอุบล สมาภาคย์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชีวรรณนภา เวชการ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการโรงแรมนายณัฐพงษ์ แสงมีศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสามารถ ค้วนเครือ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวโสภา เย็นสรง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางพัชรินทร์ จันทรสุข
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ครู ชำนาญการพิเศษนายอนุชิต แสวงกิจ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุทัศน์ แสงยันต์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์นางจันจิรา คงสาคร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวเพชรินทร์ กล่อมวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูชำนาญการ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายคมสัน บัวโพธิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางภัทรา ผงกุลา
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาการตลาด
ครูนายนที คุ้มปิยะผล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายกัมปนาท ทองพิกุล
หัวหน้างาน งานกองทุนการศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายสุกฤษฏิ์ รอดทวีผล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปิติ จอนใจตรง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการตลาดนายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยจันทร์จิรา ใจดำ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายนภัทร พันฤทธิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนายณัฐวุฒิ ค่าไทยสง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์นายธวัชชัย อินทเสน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเคมีสิ่งทอนางสาวนิภาวรรณ เวสกุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูชำนาญการพิเศษนายทศพร จันทรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูชำนาญการนายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
ครูชำนาญการ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายมงคล ชุมทอง
ครูชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการ
ครูนางสาวชุติมา กำนิจอุย
ครู แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู
ครูผู้ช่วยเอนกพงศ์ ทองศรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มเขมจิรา โปร่งฟ้า
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนายสิรภพ มณีพันธุ์ชาติ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยจุฑามาศ จันทรสุข
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ (สายการสอน)นายณัฎฐกร คำโทน
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอนายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายจักรพันธ์ รักมีศรี
พนักงานราชการ (สายการสอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ (ปฏิบัติการ)นางสัจจา เดชจินดา
พนักงานราชการ (ปฏิบัติการ) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างประจำนายจารุ โม่มาลา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่ (พนักงานบริการ)
ครูพิเศษสอนนายรักชาติ เงียบกิ่ง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสาวิตรี บุญทรง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสุวัฒชัย มะใบ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายคุณกร สีลาเนียม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวมนทิรา ทองคำ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษตามนโยบาย งานกองทุนการศึกษาบุญยานุช สนิทนาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวสุพร พลการ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวยุวดี โพแก้ว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)วิจิตรา แปดทิศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินเจษฎา อินจีน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกศรินทร์ อ่อนแช่ม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ธุรการนางณญาดา น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินนางวริศรา โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางพิจิตร จอกลอย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษตามนโยบาย งานโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส)นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสุดาทิพย์ คงทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนางสาวจิราพร จุ้ยเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานความร่วมมือนางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสุขุมาลย์ คุ้มปิยะผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชีนางสาวนุชนาฏ ผลกาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนนางสาวธิติมา ธรรมจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางจุไรรัตน์ แสงทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอนนายภาณุพงศ์ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาบัณฑิตนางสาวลฎาภา ปานตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนางสาววรรณวิภา ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวบุญยวีร์ เฮงจันทร์จารุจิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากรนางสาววิลาวัลย์ บัวน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนายธีรยุทธ เกษทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นางสาวอาทิมา จันทร์กล่อม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้างนายชัยพร ทองกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นายถนอม บัวน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นายสมชาย แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นายโกศล มิตรพิทักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)นางจรรยา พุ่มเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (พนักงานทั่วไป)